SMC


SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE


Sr. No.
Members
01 Mr. Vineet Chopra
02 Mr. Rajkumar Chopra
03 Mr. D P Manchanda
04 Mr. Ganesh Sahai
05 Ms. Subina Chopra
06 Mr. Krishna Chandra Mishra
07 Mr. Ashok Pandey
08 Ms. Lata Gupta
09 Ms. Babita Singh
10 Mr. Vireshwar Roy
11 Mr. Som Pal
12 Ms. Poonam Singh
13 Mr. Gaurav Prakash